Axudas para fomentar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas nos anos 2021 e 2022

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou onte, mércores 13 de Xaneiro a orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan estas achegas para fomentar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, dotadas con 3.650.000 euros para 2021 e 2022. – Códigos de procedemento: MR361A.

Descarga bases reguladoras – DOG núm 6, 12-Xaneiro-2021
Prazo de presentación de Solicitudes

Comeza o 13 de xaneiro e rematará o 29 de xaneiro deste ano 2021. (Concorrencia competitiva)

Beneficiarios
 • – Empresas vitivinícolas.
 • – Organizacións de produtores vitivinícolas.
 • – Organizacións interprofesionais.
Serán subvencionables
 • 1. Os custos de construción.
 • 2. Adquisición ou mellora de bens inmobles.
 • 3. A compra de nova maquinaria e equipamentos ata o valor de mercado do produto.
 • 4. A adquisición ou o desenvolvemento de soportes lóxicos de ordenador e de patentes, licenzas, dereitos de autor ou o rexistro de marcas colectivas.
Principais obxectivos
 • – Fomentar a agrupación dos primeiros elos da cadea alimentaria mediante a integración das entidades asociativas e o asociacionismo agrario.
 • – Impulsar os procesos sostibles desde o punto de vista ambiental a través do aforro de enerxía, a eficiencia enerxética global, a utilización de enerxías renovables e a valorización e tratamento dos residuos.
 • – Fomentar a certificación ambiental das instalacións das empresas vitivinícolas, a produción ecolóxica e os produtos acollidos a réximes de calidade e os pagamentos de uva por calidade.
 • – Favorecer a innovación e a implantación de novos produtos e novas presentacións.
 • – Incremento da dimensión empresarial.
 • – Participación dos viticultores e elaboradores na cadea de valor.
 • – Impulsar os investimentos en comercialización e promover a introdución das tecnoloxías dixitais nas empresas.

Axudas para prever os ataques da fauna silvestre

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de sacar unha nova convocatoria de axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre. – Códigos de procedimiento: MT809D.

Descarga bases reguladoras – DOG núm 6, 12-Xaneiro-2021

A orde publicada hoxe está dotada con 480.000 euros e inclúe tres liñas diferenciadas para prever os ataques causados polo lobo, o xabaril e, por primeira vez este ano, o oso pardo.

As persoas interesadas terán un prazo dun mes, a contar desde 13 de Xaneiro, para presentar as súas solicitudes; e en caso de resultar beneficiarias, terán que xustificar ante a Consellería os gastos subvencionables antes do día 9 de outubro.

Tendo en conta o orzamento dispoñible e o resultado das convocatorias anteriores, estímase que grazas a esta nova orde poderán concederse unhas 600 axudas para sufragar os investimentos realizados por titulares de explotacións gandeiras e/ou cultivos agrícolas co obxectivo de evitar ou minimizar os ataques por parte da fauna silvestre.

Cómpre lembrar que este programa enmárcase na aposta realizada pola Xunta nos últimos anos polas medidas preventivas e unha vez constatada a súa efectividade como complemento ás indemnizacións polos danos producidos por estes animais. Así, os 480.000 euros que se reservan en 2021 á orde de axudas de prevención supón un incremento do 37% respecto aos 350.000 euros destinados a esta mesma liña o ano pasado.

Desta contía, 300.000 euros reservaranse para danos causados polo lobo. Concretamente, 200.000 euros serán para a adquisición de cans protectores e defensores do gando, pastores eléctricos e cerrumes móbiles de malla electrificada, e 100.000 euros para a compra e instalación de valados fixos.

Outros 150.000 euros da orde de axudas de prevención irán destinados a tratar de evitar os danos provocados polos xabarís mediante a adopción dalgunha das medidas de protección sinaladas anteriormente.

En todo caso, a principal novidade da convocatoria deste ano é que se inclúe unha partida de 30.000 euros para subvencionar a adquisición de pastores eléctricos co fin de protexer ás explotacións apícolas que se poidan ver afectadas polo oso pardo.

Neste caso, terán preferencia no baremo aplicable aquelas granxas que xa teñan experimentado danos previos e estean situadas nos concellos da zona oseira e a súa área de influencia (é dicir, Baleira, Cervantes, Folgoso do Caurel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Rubiá, Samos, Triacastela e Vilamartín de Valdeorras).

En canto á contía das axudas para prevención de danos producidos pola fauna silvestre, calcularanse en función dun baremo fixado na propia orde atendendo a diferentes aspectos. En todo caso, as axudas poderán ser de ata:

 • – 500 euros por can protector do gando.
 • – Tres pastores eléctricos e 600 euros ou ata oito mallas e 800 euros por explotación.
 • – No caso de valados fixos electrificados, subvencionarase un máximo de dous valados cun importe de ata 1.500 euros cada un.
 • – Para os valados fixos con malla gandeira ou cinexética metálica, a axuda cubrirá ata dous valados por un importe máximo de 3.700 euros.

Axudas para novos emprendedores

Bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de concorrencia competitiva (Galicia emprende) – Códigos de procedimiento: IG406F.

Descarga bases reguladoras – DOG núm 4, 08-Xaneiro-2021
Prazo Solicitude

O prazo de presentación comeza o día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata 45 días naturais ata 45 días ou ata esgotamento de crédito. (Concorrencia competitiva)

Para resolver y notificar

5 meses dende a publicación.

Prazo de execución e xustificación dos proxectos

Ata a data establecida na resolución da concesión, sen que poida exceder do 31 de xullo de 2021. A solicitude de cobramento deberá presentarse antes do 15 de novembro de 2021 para proxectos cuxo prazo máximo de execución sexa o 15 de novembro de 2020, e como máis tarde o 31 de xullo de 2022 no resto de proxectos.

Contía, importe mínimo e proxectos subvencionables

Considerando a alta intensidade da axuda que se concede e na procura da eficiencia da liña de axudas, o 80% da base subvencionable ata un máximo de 400.000,00€, estímase procedente exixir un mínimo de execución aos proxectos aprobados, que se fixa na metade do seu importe. Non se admitirán modificación para reducir a base subvencionable por baixo do 50%.

Serán subvencionables os proxectos emprendedores de creación ou ampliación de pequenas empresas galegas ou cun centro de traballo en Galicia que na data de presentación da solicitude non teñan máis de 42 meses de antigüidade dende a data de inicio da actividade (primeira alta no IAE). E os proxectos de reemprendemento, entendendo como tal os autónomos que estivesen de baixa continuada de toda actividade económica por conta propia durante un período igual ou superior a 3 anos, neste caso os 42 meses contaranse respecto da primeira alta en actividade económica por conta propia inmediatamente posterior á baixa.

Requisitos dos proxectos
 • – Ser técnica, económica e financeiramente viables.
 • Ser proxectos completos, é dicir, a realización dos gastos e investimentos subvencionables debe dar como resultado a posta en marcha da actividade ou a súa ampliación.
 • Desenvolverse en Galicia.
 • A axuda solicitada debe supor un efecto incentivador. Ningún custo incluído na solicitude poderá estar realizado nin comprometido antes da presentación da solicitude.
Incompatibilidade

Estas axudas son incompatibles con outras axudas ou subvencións públicas para os mesmos investimentos e gastos. Son compatibles con préstamos que conten con axuda pública sempre que non estea financiada con fondos da UE e que a contía total non supere o 100% dos investimentos e gastos subvencionables.

Financiación

A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de co financiamento do Feder do 80%, computando como co financiamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20% restante.

Beneficiarios
 • Autónomos/as e pequenas empresas segundo a definición da Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, con menos de 42 meses de antigüidade. Incluídas sociedades mercantís, cooperativas, asociación e outras entidades con personalidade xurídica propia; e as sociedades civís, comunidades de bens e outras entidades sen personalidade xurídica propia, sempre que conten con NIF e a súa constitución estea documentada e presentada a auto liquidación do imposto de actos xurídicos documentados. A maioría do capital social ou das participación ten que ser propiedade de persoas emprendedoras.
 • – Non poderán ser beneficiarios as pequenas empresas que desenvolvan a súa actividade no sector da pesca e da acuicultura, da produción agrícola primaria, do aceiro, do carbón, da construción naval, das fibras sintéticas, do transporte, da produción e distribución de enerxía e das infraestruturas enerxéticas. (Consultar art. 4. 4 das bases reguladoras).