Programa extraordinario de apoio a actividades especialmente paralizadas pola crise do COVID-19 (C.P. TR760A)

Convocatoria do Programa extraordinario das persoas traballadoras autónomas e microempresas con actividades especialmente paralizadas pola crise da COVID-19, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, para o ano 2022 (Código de procedimiento: TR760A)

Descarga Bases Reguladoras – DOG núm 85, 03-Maio-2022
PERSOAS BENEFICIARIAS
 • 1. Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA como persoas traballadoras por conta propia, as comunidades de bens ou sociedades civís, as microempresas e os mutualistas, sempre que estean de alta ou en situación asimilada, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, que tivesen unha alta anterior ao 1 de xaneiro de 2019 e que acrediten unha baixada de facturación de, polo menos, o 65 % nos termos establecidos no artigo 9.
  Considerarase microempresa para efectos desta orde a que vén recollida no anexo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño, en que se define a microempresa como aquela empresa que ocupa menos de dez traballadores e cun balance xeral anual inferior a dous millóns de euros.
 • 2. As persoas traballadoras autónomas de tempada que estean de alta no momento da presentación da súa solicitude e estivesen de alta un
  mínimo de catro (4) meses e un máximo de nove (9) meses no ano 2019.
 • 3. Unicamente se pode presentar unha solicitude por persoa física ou xurídica.
 • 4. Quedan excluídas desta orde as actividades en que convocaron axudas de xeito específico as consellerías da Xunta de Galicia competentes por razón da materia, entre outras, axudas para hostalaría, hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, axencias de viaxes, lecer nocturno, pesca, acuicultura ou marisqueo, e as actividades culturais coma orquestras.
  Exceptúanse do indicado no parágrafo anterior aquelas persoas beneficiarias que desenvolvan a súa actividade sen teren establecemento permanente aberto ao público.
 • 5. Entenderase como actividade especialmente paralizada aquela que tivese unha baixada de facturación igual ou superior ao 65 % comparando o ano 2019 co ano 2021.
 • 6. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas en que concorra algunha do resto das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
 • 7. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas e xurídicas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 9 desta orde.
REQUISITOS
 • 1. Que está de alta ou situación asimilada no réxime da Seguridade Social correspondente (no RETA, ou na mutualidade correspondente) ou que é unha persoa autónoma de tempada que está de alta no momento da solicitude.
 • 2. Que teña o domicilio fiscal en Galicia.
 • 3. CNAE (Clasificación nacional de actividades económicas) da actividade pola cal solicita a axuda.
 • 4. A baixada de facturación de, polo menos, un 65 % no ano 2021 en comparación co ano 2019.
 • 5. Que facturou un mínimo de 4.000 euros no ano 2019, o cal deberá acreditar documentalmente segundo o artigo 11.1.b) desta orde.
 • 6. Que non está incursa en ningunha das circunstancias que prohiben obter a condición de persoa beneficiaria segundo o establecido nesta orde.
 • 7. Declaración de calquera outra axuda temporal relativa aos mesmos gastos subvencionables que, en aplicación do Marco nacional temporal, ou en aplicación da comunicación da Comisión Marco Temporal relativa ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto do actual gromo da COVID-19, recibise durante o exercicio fiscal en curso.
 • 8. O cumprimento do requisito de tratarse de empresas ou persoas autónomas que non están en crise e/ou empresas ou persoas autónomas que non estaban en crise o 31 de decembro de 2019.
 • 9. Que son veraces todos os datos reflectidos nesta declaración responsable.
 • 10. Que, coa presentación desta solicitude, acepta a subvención.
IMPORTE DAS AXUDAS

O importe das axudas está en función da facturación que se acredite no ano 2019 e conforme a seguinte táboa:

 • + Facturación superior a 30.000 €: 12.000 €.
 • + Facturación superior a 20.000 € e ata 30.000 €: 8.000 €.
 • + Facturación superior a 12.000 € e ata 20.000 €: 6.000 €.
 • + Facturación superior a 8.000 € e ata 12.000 €: 4.000 €.
 • + Facturación superior a 5.000 € e ata 8.000 €: 2.000 €.
 • + Facturación igual ou superior a 4.000 € e ata 5.000 €: 1.000 €.

Para os autónomos de tempada, os importes reduciranse ao 50 %.

SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible como anexo I, segundo o procedemento correspondente na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Deberase cubrir, necesariamente, todos os campos do formulario establecidos como obrigatorios e serán unicamente
válidas as solicitudes que se presenten no modelo establecido.​​​​

PRAZO DE PRESENTACIÓN

Desde 0 4 de maio ata o 3 de Xuño de 2022.

ORZAMENTO

2.700.000,00 euros

CONCURRENCIA NON COMPETITIVA (por orde de entrada)

Ayudas promoción práctica profesional y formación en jóvenes (C.P. TR353C)

PROGRAMA TALENTO 30. Ayudas para promover la práctica profesional y la formación en competencias blandas de las personas jóvenes menores de 30 años mediante contratos formativos (Código de procedimiento: TR353C)

Descarga Bases Reguladoras – DOG núm 75, 20-Abril-2022
BENEFICIARIOS

Las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de personalidad jurídica, que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia.

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS

Las administraciones públicas, las sociedades públicas, las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas, los centros especiales de empleo, las entidades de formación, así como las entidades sin ánimo de lucro.

LÍNEAS DE AYUDA
 • + Línea 1. Programa Talento 30 en prácticas. Programa de incentivos a la contratación para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios de las personas menores de 30 años.
 • + Línea 2. Programa Talento 30 formación en alternancia. Programa de incentivos para contratos de formación en alternancia de personas menores de 30 años sin cualificación profesional.
ACCIONES SUBVENCIONABLES
 • + Línea 1. Programa Talento 30 en prácticas: Incentivos a la formación y a la actividad laboral de personas menores de 30 años mediante la suscrición de contratos de 12 meses de duración para la obtención de práctica profesional adecuada a su nivel de estudios. En este tiempo, el programa dedicará 80 horas a la formación de la persona empleada menor de 30 años en competencias blandas, y el tiempo restante a trabajo efectivo en la empresa que promueva el programa de formación.
 • + Línea 2. Programa Talento 30 formación en alternancia: Incentivos a la formación en competencias blandas y a la actividad laboral de las personas menores de 30 años sin cualificación profesional a través de contratos de 12 meses de duración de formación en alternancia. En este tiempo, la entidad o persona empleadora dedicará 80 horas a la formación en competencias blandas de la persona empleada menor de 30 años, sin perjuicio de la impartición de la formación inherente a los contratos de formación en alternancia según se establece en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y en el Real decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, y demás normativa de aplicación.
REQUISITOS DE CONTRATOS Y PERSONAS CONTRATADAS
 • + Línea 1. Programa Talento 30 en prácticas:
  • 1. La persona joven deberá ser contratada por la entidad beneficiaria durante 12 meses, debiendo formalizarse la contratación conforme a la modalidad de contrato formativo para la adquisición de práctica profesional adecuada a su nivel de estudios, de acuerdo con su regulación en la legislación laboral vigente en el momento de la contratación.
  • 2. ​Residir en la Comunidad Autónoma de Galicia.​
  • 3. Estar en situación de desempleo e inscritas en el Servicio Público de Empleo en el momento de su contratación y en el día anterior a la fecha de inicio de contrato.
  • 4. Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Título universitario (Grado universitario, Máster universitario, Doctorado), Título de grado medio o superior.
  • 5. El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se formaliza con una persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá suscribirse con quien ya obtuviese experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses, sin que se computen a estos efectos los períodos de formación o prácticas que formen parte del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que habilita esta contratación.
 • + Línea 2. Programa Talento 30 formación en alternancia:
  • 1. La persona trabajadora deberá ser contratada por la entidad beneficiaria durante 12 meses continuados, debiendo formalizarse la contratación conforme la modalidad de contrato de trabajo de formación en alternancia, según se establece en la legislación laboral vigente.
  • 2. ​Residir en la Comunidad Autónoma de Galicia.​
  • 3. Estar en situación de desempleo e inscritas en el Servicio Público de Empleo en el momento de su contratación y en el día anterior a la fecha de inicio de contrato.
  • 4. La persona joven carecerá de la cualificación profesional reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar contratos vinculados a estudios de formación profesional con personas que posean otra titulación siempre que no hayan tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del mismo sector productivo
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMPETENCIAS BLANDAS Y EN FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
 • + Línea 1. Programa Talento 30 en prácticas: La formación tendrá por objeto la mejora y/o adquisición de competencias profesionales blandas. La entidad solicitante deberá presentar un proyecto de formación sobre una o varias de las siguientes temáticas (sin ánimo de exhaustividad):
  • 1. Competencias blandas esenciales: trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación interpersonal, liderazgo.
  • 2. Competencias blandas para el desarrollo profesional.
  • 3. Inteligencia social e interacción positiva en el trabajo.

  El programa de formación se iniciará en los treinta (30) días siguientes a la concesión de la subvención o, en su caso, se iniciará con la contratación de la persona trabajadora menor de 30 años.

 • + Línea 2. Programa Talento 30 formación en alternancia: ​​La actividad formativa inherente al contrato para la formación en alternancia, que tiene como objetivo la cualificación profesional de las personas trabajadoras en un régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida en una empresa, será la necesaria para la obtención de un título de formación profesional de grado medio o superior o de un certificado de profesionalidad o, en su caso, certificación académica o acreditación parcial acumulable. El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al sesenta y cinco por ciento, durante los doce meses que dure el incentivo. La formación tendrá por objeto la mejora y/o adquisición de competencias profesionales blandas. La entidad solicitante deberá presentar un proyecto de formación sobre una o varias de las siguientes temáticas (sin ánimo de exhaustividad):
  • 1. Competencias blandas esenciales: trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación interpersonal, liderazgo.
  • 2. Competencias blandas para el desarrollo profesional.
  • 3. Inteligencia social e interacción positiva en el trabajo.

  El programa de formación se iniciará en los treinta (30) días siguientes a la concesión de la subvención o, en su caso, se iniciará con la contratación de la persona trabajadora menor de 30 años.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Desde el 21 de abril de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022.​​​​

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses desde la ejecución

CUANTÍA DE LA AYUDA
 • + 20.225 € para las personas jóvenes contratadas en los grupos de cotización 1 y 2: 16.625 € en concepto de incentivo a la contratación y 3.600 € que se destinarán a la impartición de un programa de formación en competencias blandas con una duración de 80 horas.
 • + 16.900 € para las personas jóvenes contratadas en los grupos de cotización 3 a 7: 13.300 € en concepto de incentivo a la contratación y 3.600 € que se destinarán a la impartición de un programa de formación en competencias blandas con una duración de 80 horas.
 • + 13.575 € para las personas jóvenes contratadas en los grupos de cotización 8 a 11: 9.975 € en concepto de incentivo a la contratación y 3.600 € que se destinarán a la impartición de un programa de formación en competencias blandas con una duración de 80 horas.
PRESUPUESTO

10.080.664,00 euros.

CONCURRENCIA NO COMPETITIVA (por orden de entrada)

Ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas (C.P. IN848D)

Ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación, cuya actividad se enmarca en las prioridades estratégicas de la RIS3 (Código de procedimiento: IN848D)

Descarga Bases Reguladoras – DOG núm 73, 18-Abril-2022
BENEFICIARIOS

Microempresas, pequeñas y medianas empresas, con domicilio social o un centro de trabajo en Galicia, donde deberán desarrollar las actividades para las que se solicita la ayuda.

Los beneficiarios deberán contar con capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para la ejecución de la ayuda que se conceda

NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS
 • + Pymes que ya hubiesen resultado beneficiarias de una ayuda en el programa Innvapyme de los años 2017, 2019, 2020 y 2021.
 • + Las pymes que, en el momento de la publicación de estas bases, incluyan como rúbricas exclusivas de la Clasificación nacional de actividades económicas CNAE-2009 algunas de las siguientes:
  • - Sección J: Información y comunicaciones: quedan excluidas como beneficiarias las empresas de las divisiones 61: telecomunicaciones; 62: programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y 63: Servicios de información.
 • + Las pymes en crisis conforme a la definición contenida en el artículo 2.3 de esta convocatoria.
 • + Las pymes en las cuales concurra alguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, ni aquellas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
 • + Las pymes vinculadas o asociadas y/o pertenecientes al mismo grupo empresarial, en los siguientes casos:
  • - Que hubiese sido beneficiarias de otras convocatorias del programa Innovapyme.
  • - Que sean beneficiarias simultáneamente en la presente convocatoria. En este caso, las pymes beneficiarias deberán determinar cuál es el expediente que continúa en el procedimiento.
 • + Las asociaciones, las fundaciones y, en general, las entidades sin ánimo de lucro.
 • + Las entidades y sociedades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, así como aquellas pertenecientes a la Administración institucional, cualquiera que sea la Administración en la que se integren.
 • + Cualquier ente, organismo o entidad con personalidad jurídica propia, que se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Actividades integradas en planes de innovación, que les permitan a las pymes sistematizar los procesos de innovación de la empresa y estén alineadas con las prioridades establecidas en la RIS3.

Las actividades que se subvencionan serán:

 • I. Actividades de innovación destinadas a corregir deficiencias de mercado relacionadas con externalidades positivas (desbordamiento del conocimiento), deficiencias de coordinación y, en menor medida información asimétrica, estas actividades comprenderán la obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales, y la adquisición de servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación.
 • II. Actividades de innovación destinadas a la mejora de PROCESOS, mediante aplicación de métodos de producción o logística, nuevos o mejorados de manera significativa (que incluyan cambios sustanciales en cuanto a las condiciones tecnológicas, equipamientos o implementación nuevas soluciones informáticas) y GESTIÓN INNOVADORA EMPRESARIAL, mediante la puesta en funcionamiento de nuevos métodos organizativos para la comercialización, la organización del centro y actividades del trabajo o las relaciones exteriores de la empresa.
  En concreto serán admisibles:

  • 1. Auditoría/consultoría en producto/servicio. Análisis de la cartera de productos/servicios dirigidos a actividades de innovación.
  • 2. Estudios de viabilidad técnica e industrial, económica y/o de mercado, previos al desarrollo de producto/servicio; estudios de satisfacción y detección de necesidades de los mercados.
  • 3. Protección de la propiedad industrial (se excluyen los costes de defensa jurídica de patentes...):
   • + Elaboración de estudios del estado del arte, previos a la gestión de la propiedad industrial, a la solicitud de patentes, modelos de utilidad y otras licencias; vigilancia y prospectiva tecnológica.​
   • + Gestión de la solicitud y mantenimiento de patentes, modelos de utilidad y otras licencias, vigilancia y prospectiva tecnológica.
   • + Gestión de la solicitud y mantenimiento de patentes, modelos de utilidad y otras licencias.
  • 4. Asesoramiento para la transferencia de tecnología.
  • 5. Obtención de certificaciones de normas oficiales vinculadas a los objetivos innovadores presentados en la memoria técnica de la solicitud, a modo indicativo, la especificación EA0047 "Requisitos para la consideración como pequeña o mediana empresa innovadora", EA0043 "Requisitos de la joven empresa innovadora. JEI" y las incluidas en la serie de Normas UNE166000 dedicadas a apoyar la optimización de la "Gestión de la I+D+i", y otras certificaciones específicas que se consideren adecuadas para el desarrollo de la actividad empresarial innovadora dentro del plan.
  • 6. Asesoramiento para la gestión de proyectos colaborativos de I+D+i.
  • 7. Asesoramiento para el acceso a la financiación de la innovación a través de instrumentos financieros o fondos de capital riesgo.
  • 8. Asesoramiento o servicios relacionados con el posicionamiento, marketing o comercialización de productos y servicios innovadores.
  • 9. Diseño y desarrollo de nuevos procesos productivos y organización de la producción.
  • 10. Implantación de metodologías de mejora de los procesos y productividad.
  • 11. Implantación de metodologías de mejora de la gestión de la organización.
  • 12. Implantación de metodologías de mejora de la gestión del conocimiento.
  • 13. Incorporación de tecnologías facilitadoras relacionadas con la fotónica, micro nanoelectrónica, nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados y fabricación y procesamiento avanzado.
   • + Tecnologías que conecten el mundo físico con el digital:​
    • - Realidad aumentada, visión artificial y otras tecnologías similares empleadas en procesos.
    • - Impresión en 3D en aplicaciones específicas con materiales o procesos de alta intensidad tecnológica.
    • - Automatización avanzada y robótica.
    • - Internet de las cosas aplicadas a mejoras de procesos o a sistemas complejos.
   • + Tecnologías que permitan la comunicación y el tratamiento de datos con intensificación tecnológica (quedan excluidas las TIC de uso común).
   • + Ciberseguridad.
   • + Tecnologías que faciliten la gestión inteligente de las operaciones, así como el trabajo colaborativo en los ámbitos de referencia del epígrafe del apartado.
  • 14. Implementación de nuevos métodos organizativos en el negocio, en la organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el exterior:
   • 1. Definición e introducción de nuevas iniciativas de innovación que supongan cambios en la gestión interna de la empresa y propicien su participación en redes empresariales​.
   • 2. Establecimiento de relaciones de cooperación e innovación abierta.
   • 3. Redefinición de las estrategias de comercialización y relación con clientes y proveedores.
   • 4. Apertura de nuevos mercados.
  • 15. Creación de departamentos/unidades de I+D+i:
   • 1. Creación y ampliación de la capacidad tecnológica estable dentro de las empresas mediante la contratación de personal especializado​.
   • 2. Creación de estructuras de investigación e innovación de dimensión apropiada para la generación de desarrollo tecnológico y no asociadas a la actividad productiva.
  ACTIVIDADES EXCLUÍDAS
  • + Cambios o mejoras de importancia menor.
  • + Los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similiares a los ya utilizados.
  • + Los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa.
  • + Los cambios en la estrategia de gestión.
  • + Las fusiones y adquisiciones.
  • + El abandono de un proceso.
  • + La mera sustitución o ampliación de capital.
  • + Los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores.
  • + La producción personalizada.
  • + La adaptación a los usos locales.
  • + Los cambios periódicos de carácter estacional y otros cambios cíclicos.
  • + El comercio de productos nuevos o mejorados de manera significativa.
  CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE INNOVACIÓN:
  • a) Constituirán un conjunto completo y coherente de actividades, incluidas en el memoria descriptiva de la solicitud, y que permitan implementar y/o incrementar las capacidades innovadoras de la empresa solicitante.
  • b) El presupuesto subvencionable será de:
   • - Inversión mínima 80.000 €
   • - Inversión máxima 200.000 € ​
  • c) Su duración mínima será de 1 año y la máxima se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2023.
  • La presentación de un plan de innovación con un presupuesto o con una duración fuera del rango establecido será causa de inadmisión de la solicitud de ayuda.
  GASTOS SUBVENCIONABLES
  • + Costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales, así como la obtención de certificaciones.
  • + Costes de servicios de asesoramiento en materia de innovación: consultoría, asistencia y capacitación en los ámbitos de la transferencia de conocimiento, la adquisición, protección y explotación de activos inmateriales, y el uso de normas y reglamentos que los incorporan.
  • + Costes de servicios de apoyo en materia de innovación: accesos a bancos de datos, bibliotecas, estudio de investigación de mercados, laboratorios, etiquetado de calidad, ensayo y certificación, a fin de desarrollar productos, procesos o servicios más eficaces.
  • + Costes de personal, hasta un máximo de 5. Podrán imputarse hasta un máximo de un 50% del coste total del plan. En caso de microempresas podrán subvencionarse costes de personal directivo y de gerencia cuando se retribuyan a través de nómina y con una dedicación máxima del 30%. (más especificaciones en el artículo 9 de las bases reguladoras).
  • + Costes de equipamiento y material instrumental de nueva adquisición y no adquirido con fondos o ayuda públicas: en la medida en que se utilicen para las actividades solicitadas que se subvencionan. Se incluyen gastos de licencias y renovaciones de licencias de software si son de uso específico para las actividades de I+D+ i y no de uso general y coherentes con los objetivos presentados en la memoria técnica.
  • + Costes de adquisición de licencias de propiedad industrial: las licencias deberán ser adquiridas u obtenidas de fuentes externas, siempre y cuando la operación se realice en condiciones de plena competencia y sin elemento alguno de colusión.
  • + Costes de material, suministros y productos similares, que deriven directamente del desarrollo de las actividades (no podrá superar el 20% del coste de la inversión)
  • + Subcontrataciones.
  EXCLUSIONES
  • + Instalaciones de edificios y obra civil (electricidad, climatización, redes de telecomunicaciones...)
  • + Equipamiento para espacios o usos ajenos a las actividades de I+D+i: zonas de administración o gestión, salas de reuniones, despachos, mobiliario de oficina...
  • + Mejoras de aplicaciones o software ya existente o su adaptación; los desarrollos ofimáticos (ERP, páginas web, plataformas de comercio electrónico...), financieros o contables.
  • + Servicios de telecomunicaciones o de almacenamiento u hospedaje de la información.
  • + Arrendamiento de equipos (hadware), redes o sistemas físicos de tecnologías de la información o de las comunicaciones.
  • + Costes de material de oficina y consumibles informáticos.
  • + Costes derivados del cumplimiento de la normativa obligatoria.
  • + Costes derivados de la implantación de certificados de calidad, medio ambiente, buenas prácticas y similares de tipo general y no relacionados con las acciones de innovación.
  • + Costes derivados de los análisis, ensayos o caracterización habituales o recurrentes no vinculados a las acciones de innovación.
  • + Costes derivados de la formación de carácter general, técnica o científica, aunque sea necesaria para la introducción de un nuevo producto.
  • + Costes de personal administrativo relacionados con tareas de gestión del plan.
  • + Costes de viajes, indemnizaciones o dietas.
  • + Costes de personal directivo y de gerencia que realice labores de I+D+i en caso de medianas empresas y pequeñas que no tengan la categoría de microempresas.
  • + Pagos salariales justificados mediante factura.
  PLAZO DE PRESENTACIÓN

  Desde el 19 de abril de 2022 hasta el 18 de mayo de 2022

  PLAZO DE EJECUCIÓN

  Desde la fecha de presentación de la solicitud y el 30 de septiembre de 2022. Para la anualidad 2023, se admitirán los gastos realizados dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023

  CUANTÍA DE LA AYUDA

  50 % de la inversión. Ayuda entre 40.000 € y 100.000 €

  PRESUPUESTO

  2.800.000,00 €

  CONCURRENCIA COMPETITIVA.