RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2020)

Descarga bases reguladoras – DOG núm 80, 29-Abril-2021

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Subvencións concedidas para os programas de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacio-nal de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 (DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2020), segundo o anexo desta resolución

Cadro subvencións