RESOLUCIÓN das subvencións para os programas de emprego xuvenil

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2020)

Descarga bases reguladoras – DOG núm 80, 29-Abril-2021

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Subvencións concedidas para os programas de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacio-nal de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 (DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2020), segundo o anexo desta resolución

Cadro subvencións

Aberto o prazo para anotar a teu empresa a #QuedamosenGalicia2

O 24 de Marzo abrese o prazo para que aquelas empresas que dispoñan de aloxamentos, excepto as vivendas de uso turístico, ou axencias de viaxes que desenvolvan as súas actividades dentro do sector turístico vinculado a Galicia e presten os servizos, actividades ou productos vinculados a este programa na Comunidade Autónoma de Galicia se adhieran ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. (código de procedemento TU985C). Unha empresa que xa estivo adherida á campaña Bono turístico#Quedamos en Galicia do ano 2020 debe volver adherirse, cos datos requiridos, para poder participar na campaña 2021. Os establecementos adheridos deberán incluír en toda a documentación e soportes do programa a imaxe corporativa da Xunta de Galicia e a imaxe do programa Bono turístico 2021 #QuedamosenGalicia2 utilizándoa nos produtos e servizos turísticos ofertados con carácter xeral.

A Administración autonómica deseña esta nova edición do bono turístico para que, no momento en que se eliminen as restricións que afectan a mobilidade e impiden o propio proceso da viaxe, teñamos unha ferramenta que motive os galegos e galegas para percorrer os ricos e variados destinos turísticos da nosa Comunidade. Todas estas empresas deberán estar dadas de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) no momento da publicación desta convocatoria, ter coñecemento da sinatura que se lle proporcionou no momento da alta no nomeado Rexistro e dispor de TPV con número de comercio que os identifiquen no servizo de pagamentos, para a execución das correspondentes operacións de pagamento efectuadas coas ditas tarxetas.

Con esta finalidade, a Axencia Turismo de Galicia destina ao financiamento deste programa a contía de dous millóns de euros (2.000.000 €) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. Este importe poderá ser incrementado con outros recursos propios ou doutras entidades que desexen participar nesta iniciativa.

O Bono turístico 2021 #QuedamosenGalicia2 é una tarxeta de prepagamento, que se entregará ás persoas que resulten beneficiarias do procedemento aberto para os efectos, que se activará no momento en que a persoa beneficiaria cumpra cos requisitos determinados neste. A tarxeta prepagamento, que emitirá a entidade bancaria colaboradora, estará operativa ata o 15 de decembro do 2021, data na que perderá toda a súa vixencia. Poderá ser empregada nos establecementos de aloxamento turístico e axencias de viaxes, así como nos seus servizos asociados, que se adhiran ao programa a través da presente convocatoria. Para a instrumentalización desta axuda económica e conforme o procedemento establecido na Resolución da Dirección da Axencia Turismo de Galicia do 1 de marzo de 2021, a entidade Abanca Corporación Bancaria, S.A. resultou seleccionada como entidade colaboradora na xestión das axudas.

En consecuencia, procede agora a selección das empresas turísticas que desexen participar no programa, dado que esta tarxeta só poderá ser utilizada nos establecementos e/ou axencias adheridas a este.

 

Nuevas normas para los negocios de hostelería de Galicia vinculados a la crisis de la Covid19

La Xunta publicó ayer una edición especial del DOG en la que da cuenta de las medidas que deben cumplir hostelería y clientes para evitar nuevos contagios. El código QR será obligatorio, pero a partir del 5 de marzo. Los locales podrán ser desalojados si se detectan incumplimientos

NUEVO CALCULO DE AFORO Y BLIGATORIEDAD DE INDICARLO EN EL ESTABLECIMIENTO – Declaración responsable.

Cada establecimiento deberá entrar en la web https://turespazo.turismo.gal/es, y , previa creación de usuario, deberá obtener el cartel generado por la plataforma y tenerlo a disposición del público en el local, también será responsable de las capacidades máximas de aforo que declare, también es su responsabilidad garantizar que el porcentaje máximo de aforo sea respetado y esta información podrá ser auditada por distintos mecanismos de control establecidos, indica la orden del DOG.

OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA QR

Los responsables de los establecimientos tendrán que contar, en soporte físico, con la documentación acreditativa de las superficies utilizadas para los cálculos de las capacidades de aforo. Tendrán que tener, en un lugar visible, un cartel en el que conste información sobre las capacidades máximas de aforo interior y exterior en momentos epidemiológicos controlados y las actuales. Esa información tendrá que ser actualizada cada vez que se produzca algún cambio dictado por la Consellería de Sanidade. El modelo de cartel debe descargarse en la propia página web de la Xunta https://coronavirus.sergas.gal/

En esa misma página el hostelero obtendrá un código QR. A través de la aplicación de la Xunta de Galicia Passcovid, los usuarios del establecimiento pondrán rastrear su presencia en él mediante la captura del código QR. Esto ayudará a detectar posibles concentraciones de contagios con mayor rapidez.

En el caso de que una persona no disponga de la aplicación Passcovid, el local podrá disponer de QR personalizados para entregar a los usuarios y permitir su rastreabilidad.

VISITAS SEMANALES

El plan para la hostelería segura contempla visitas semanales a los establecimientos. Los ayuntamientos sin Policía Local o con menos de tres efectivos en funcionamiento tendrán que realizar, preferentemente, una visita semanal por local de hostelería. Los de más de 20.000 habitantes tendrán que hacer al menos dos veces por semana y se establecerán medidas especiales de vigilancia fines de semana y festivos.

En caso de que se detecten actividades de riesgo se podría proceder al desalojo y precinto de los establecimientos abiertos al público.

Estas medidas comenzarán a aplicarse a partir del próximo viernes, si bien la Xunta retrasa hasta el 5 de marzo la obligatoriedad de los locales de disponer del cartel reglado de información sobre aforos así como la obligación de obtener un código QR. Hasta ese momento, no se podrá abrir ningún expediente sancionador.