O obxectivo desta axuda é contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante a adopción de medidas para crear espazos seguros, e introducir cambios nas prácticas empresariais que faciliten unha adecuada reactivación das actividades económicas tras o confinamento consecuencia da crise sanitaria provocada polo COVID19. – Código de procedimiento: IG280 e IG281

Descarga bases reguladoras – DOG núm 124, 25-Xuño-2020
Poderán ser beneficiarios

Pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica (inclúe autónomos) polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención. Deberán cumprir as seguintes condicións:

 • 1. Que desenvolvan a súa actividade en Galicia polo menos nun centro de traballo.
 • 2. Que, tendo a condición de peme, empreguen menos de 50 traballadores.
 • 3. Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan no Anexo I.

Exímese ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma, no momento da concesión da axuda e do pagamento do anticipo concedido. No momento da xustificación, os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda Pública, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas nas que concorra algunha do resto de circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei, as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

Requisitos principais do proxecto
 • – Agás as empresas e autónomos adicados a actividades turísticas, segundo a relación detallada de actividades subvencionables contida no anexo I, os proxectos subvencionables terán que incluír un conxunto de actuacións de entre as descritas no artigo 1.2, aliñadas coas recomendacións do autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia.
 • – Para as axudas previstas no artigo 7.1 – (IG280) o importe dos proxectos subvencionables estará comprendido entre 300 e 1.200 euros. Para as axudas previstas no artigo 7.2 (IG281), o importe dos proxectos subvencionables estará comprendido entre 1.500 e 3.750 euros.
 • – En ningún caso o custo dos gastos e dos investimentos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.
Investimentos ou gastos computables

Serán subvencionables os gastos e investimentos realizados entre o 15 de Marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2.

Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:

 • 1. Medidas de protección dos empregados e clientes nos espazos de traballo, tales como:
  • – Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
  • – Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
  • – Dispositivos de control de aforos e de sistemas de conteo de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
  • – Dispositivos de control de temperatura.
  • – Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.
 • 2. A adaptación dos espazos de traballo para reducir o contacto do cliente con elementos ou superficies e evitar a súa contaminación, tales como:
  • – Portas de apertura automática.
  • – Instalación de puntos de autopago.
  • – Sensores de luz.
  • – Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.
 • 3. A adquisición de medios de protección e hixiene para empregados e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal da empresa, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade que se desenvolve na empresa. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar únicamente de actuación contempladas neste epígrafe.
 • 4. A instalación de equipos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.
 • 5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar únicamente de actuación contempladas neste epígrafe.
 • 6. A adquisición de equipos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento.
 • 7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante a COVID-19, implementadas no establecemento.
 • 8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde das persoas empresarias, empregadas e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.
 • 9. Capacitación específica das personas traballadoras para aplicar os protocolos adaptados ás normativas e recomendacións sanitarias fronte ao COVID-19.
 • 10. Gastos externos (consultoría, análises, custo da certificación y similares) aplicados á obtención de certificacións para cumprimento de protocolos e medidas.
Contía das axudas

IG280 – Para as pemes adicadas a actividades turísticas, segundo a relación detallada de actividades subvencionables contida no anexo I, que empreguen menos de 10 traballadores, e con proxectos de gasto subvencionable entre 300 e 1.200 euros, a intensidade de axuda será do 100 % dos conceptos subvencionables, cun límite máximo por solicitante de 1.200 euros. Estas pemes tamén poderán optar pola modalidade de axuda descrita no parágrafo seguinte, renunciando expresamente ás previstas neste parágrafo.

IG281 – Para o resto das empresas beneficiarias, previstas na presente orde, a contía da axuda será do 80 % dos conceptos subvencionables, cun límite máximo por solicitante de 3.000 euros.

prazo de presentación de solicitudes:

Ata o 31 de xullo de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

– O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de 2 meses desde a data de presentación de solicitude de axuda. Transcorrido este, poderase entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de axuda.

– O prazo para presentar a solicitude de cobramento e a xustificación de execución dos proxectos rematará na data establecida na resolución de concesión, sen que nunca poida exceder do 30 de Outubro de 2020.

Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva. Réxime de mínimis.