ORDE do 9 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019

Descarga bases reguladoras – DOG núm 116, 21-Xuño-2021

A devandita orde queda modificada nos seguintes termos:

  • 1. Modifícase o artigo 27, Obrigas das persoas beneficiarias.
  • 2. Modifícase o artigo 29, Perda do dereito ao cobramento da axuda e reintegro.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.