Ayudas destinadas a acciones de fomento de prevención de riesgos laborales en la CCAA de Galicia

Podrán beneficiarse de esta ayuda?

Medianas, pequeñas y microempresas, así como autónomos con personas trabajadoras a su cargo, que tengan domicilio social y un centro de trabajo en Galicia.

No podrán ser beneficiarias

Las empresas que hubiesen tenido una sanción firme por infracciones graves o muy graves, en materia de prevención de riesgos laborales en los últimos 3 años.

Proyectos subvencionables

Inversiones destinadas a acciones de mejora en la adaptación, substitución o adquisición de equipamientos de trabajo y adaptaciones de puestos de trabajo.

Actividades subvencionables

Inversiones en prevención de riesgos laborales para uso propio de la empresa, siempre que la mejora de la necesidad preventiva quede reflectada en la evaluación de riesgos y esté recogida en la planificación de la actividad preventiva.
Estas inversiones pueden ser:

 1. a) INVERSIONES EN LA MEJORA DE LA ADAPTACIÓN DE MÁQUINAS, SUBSTITUCIÓN O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO:
  1. 1. Mejora en la adaptación de máquinas o equipos de trabajo que sean susceptibles de una mejora desde el punto de vista de su mayor seguridad.
  2. 2. Mejora en la adaptación o adquisición de máquinas o equipamientos de trabajo realizada con criterios ergonómicos, con objeto de prevenir trastornos musculo esqueléticos.
  3. 3. Mejora en la adaptación, substitución o adquisición de máquinas o equipamientos de trabajo u otras medidas de protección colectiva con objeto de reducir el riesgo de exposición a agentes químicos, el ruido, las vibraciones mecánicas y los agentes biológicos durante el trabajo.
 2. b) MEJORA EN LA ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
  1. Mejora en la adaptación de puestos de trabajo con objeto de reducir riesgos para la maternidad, realizadas con criterios preventivos para la protección del embarazo y de lactación natural, así como para la reducción de riesgos en otros colectivos sensibles claramente identificados en la memoria que se presente.
 3. c) INVERSIONES EN LUGARES DE TRABAJO.
  1. Intervenciones en los lugares de trabajo destinadas a ofrecer seguridad frente a los riesgos presentes de conformidad con los números 2 a 8 y 13 del anexo I del Real decreto 486/1997.
  2. Se excluyen: seguridad estructural, escaleras de mano, vías y salidas de evacuación, condiciones de protección contra incendios e instalaciones eléctricas, orden, limpieza y mantenimiento, condiciones ambientales, iluminación ni servicios higiénicos y locales de descanso.
Cuantía de las ayudas

Ninguna empresa recibirá una cuantía cuyo importe supere el 50% del coste subvencionable realizado en ella, y el límite máximo nunca podrá exceder un total de 15.000 €.

Cúal es el plazo de presentación de las solicitudes?

3 de Agosto de 2018

¿Y el plazo de ejecución y justificación?

Acciones y gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018.

Presupuesto:

620.000 €.

Concurrencia competitiva

Axudas do IGAPE para novos emprendedores. Programa Galicia Emprende

Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.

Tipos de apoio

Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

Poderán beneficiarse desta axuda?
 1. As pequenas e medianas empresas que cumpran as seguintes condicións:
  1. a) Composición do capital, no caso de sociedades mercantís:
   1. 1º. O seu capital terá que atoparse maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas que non estean acometendo outras actividades económicas por conta propia á data de presentación da solicitude e das achegas de entidades de capital risco e investidores privados adscritos a unha rede asimilable ás coñecidas como redes de business-angels. Cando da documentación e datos que consten no expediente, se deduza que se produce continuidade empresarial, por baixa recente (antigüidade menor a un ano) nunha actividade que é igual ou similar á que se propón como nova, ou por razóns que permiten concluír unha continuidade de empresa preexistente, poderase denegar motivadamente a axuda.
   2. 2º. A participación no capital da empresa de persoas, físicas ou xurídicas, que si estean desenvolvendo outras actividades económicas na data de solicitude, non poderá exceder conxuntamente o 49%. Polo menos unha das persoas físicas cunha participación superior ao 20% no capital e sen outra actividade económica por conta propia á data de solicitude, deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta allea desde a alta de actividade da nova empresa (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude) e ata o fin do período de execución do proxecto establecido na resolución de concesión.
  1. b) Antigüidade na actividade empresarial:
   1. 1º. No caso dos autónomos a data de alta censual non poderá ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda e deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta propia ou allea desde a alta de actividade (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude).
   2. 2º. No caso de sociedades, tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.
  1. c) Contribución financeira exenta de axudas públicas:
  Non poderán ser beneficiarias
  1. 1. As agrupacións de persoas xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade que careza de personalidade xurídica propia, así como as persoas xurídicas que non teñan ánimo de lucro, aínda que realicen actividade económica. Para o caso das sociedade civís, poderán ser beneficiarias aquelas que acrediten constitución en escritura pública e inscrición no Rexistro Mercantil.
  2. 2. Non se concederán axudas a empresas en crise.
  3. 3. Tampouco poderán ser beneficiarias das axudas as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas como consecuencia dunha decisión previa da Comisión Europea que as declare ilegais e incompatibles co mercado común.
  4. 4. Non poderán ter a condición de beneficiarios as sociedades nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3. da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada lei de subvencións.
  Requisitos principais do proxecto?
  1. 1. Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:
   1. a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.
   2. b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 euros e non superior a 500.000 euros, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 euros, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.
   3. c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.
  2. 2. Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou ben, que aínda desempeñando unha actividade económica directa ou indirectamente no momento da solicitude de axuda, figure de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) cunha antigüidade igual ou inferior a 42 meses ou teña unha participación igual ou inferior ao 25% do capital dunha sociedade mercantil.
  3. 3. Considérase nova peme, para os efectos destas bases:
   1. a) No caso dos autónomos, cando a data de alta censual non teña unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda e deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta propia ou allea desde a alta de actividade (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude).
   2. b) No caso de sociedades, cando a súa data de constitución como a súa data de alta censual non teñan unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.
  Contía das axudas

  Con carácter xeral a subvención poderá chegar ata o 20% dos investimentos subvencionables, e ata o 30% se o beneficiario é unha pequena empresa, agás os gastos do artigo 5.1 f), que poderán chegar ao 10% no caso de medianas empresas e ao 20% no caso de pequenas empresas.

  No suposto de que esta axuda concorra co financiamento previsto no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, as porcentaxes de subvención antes citadas poderán reducirse para cumprir os límites de intensidade de axuda máximos. Do mesmo xeito, tamén poderán reducirse as porcentaxes de subvención para cumprir co límite mínimo do 25% de financiamento exento de axuda pública.

  Cál é o prazo de presentación das solicitudes?

  1ª convocatoria 2018 dende o 26/06/2018 ata o 27/07/2018

  2ª convocatoria 2018 dende o 30/07/2018 ata o 25/10/2018

  ¿ E o prazo de execución?

  O prazo de execución dos proxectos rematará na data establecida na resolución de concesión, sen que nunca poida exceder o 15 de xuño de 2020.

  Para os proxectos da 1ª convocatoria, o prazo máximo de execución será o 31 de xaneiro de 2020 e o beneficiario deberá presentar a solicitude de cobramento como máis tarde o 10 de febreiro de 2020.

  Para os proxectos da 2ª convocatoria, o prazo máximo de execución será o 15 de xuño de 2020 e o beneficiario deberá presentar a solicitude de cobramento como máis tarde o 25 de xuño de 2020.8

  Información
  1. – No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
  2. – A través de www.igape.es ou en informa@igape.es
  3. – Nas oficinas territoriais do IGAPE a través do sistema de cita previa http://citaprevia.igape.es/

Ayudas Programa del Bono de las personas autónomas

¿Quienes podrán beneficiarse de esta ayuda?
 1. 1. Personas trabajadoras autónomas que estén dadas de alta en el régimen especial de autónomos o en mutualidades de colegio profesional.
 2. 2. Que tengan domicilio en Galicia.
 3. 3. Que tengan una antigüedad en la realización efectiva de una actividad profesional de manera ininterrumpida a la fecha de solicitud de ayuda de más de 42 meses.
 4. 4. Que tengan un rendimiento neto reducido en la declaración del IRPF anual inferior a 30.000 € y una facturación mínima de 12.000 €, IVA incluido en el año anterior.

Las personas beneficiarias de la convocatoria anterior quedan excluidas de las actuaciones recogidas en la línea I de esta convocatoria.

¿Qué proyectos son subvencionables?
LINEA I. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS
 1. a) Investigación de mercado.
 2. b) Plan de márketing.
 3. c) Plan de comunicación del negocio.
 4. d) Plan estratégico del negocio.
 5. e) Plan de crecimiento: constitución sociedad.
 6. f) Plan de reorientación del negocio.
 7. g) Plan de uso de nuevas tecnologías del negocio.
 8. h) Plan de refinanciamiento.
 9. i) Además se admiten otros estudios y planes que tengan como fin aumentar la competitividad de la empresa.
 10. j) El cofinanciamiento privado de los servicios contratados con Igape a través del programa Re-Acciona en su convocatoria 2018.
LINEA II. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES
 1. a) Compra de maquinaria.
 2. b) Compra de útiles y herramientas.
 3. c) Reforma de local de negocio, siempre y cuando no sea su domicilio habitual excepto en el caso de que quede acreditado que sea imprescindible para el desarrollo de la actividad del negocio.
 4. d) Equipos informáticos: solo para autónomos con código de CNAE 62, 631, 69, 702, 71, 72 y 741.
 5. e) Rótulos.
 6. f) Aplicaciones informáticas y páginas web.
 7. g) Creación de logotipo de negocio.

Las líneas I y II no son excluyentes ni entre ellas ni entre los distintos servicios e inversiones que las configuran. En caso de solicitar ayuda para ambas líneas, se atenderá primero a la línea I y después a la línea II con el límite de 3.000 € para el conjunto de actividades.

¿Qué cantidad se subvenciona?

80% con un máximo de 3.000 € por el conjunto de actividades subvencionables. Se anticipa el 100% del importe de la subvención concedida.

¿Cúal es el plazo de presentación de la solicitudes?

Desde el 5 de junio a las 9:00 horas hasta el 4 de julio a las 23.59 horas por medios electrónicos

¿ Y el plazo de ejecución y justificación?

Desde el 5 de junio de 2018 hasta el 20 de diciembre de 2018

Presupuesto: 1.500.000 €

Ayudas para implantar la RSE, la igualdad laboral y la conciliación laboral y personal

Serán beneficiarios de esta ayuda:
 1. 1. Pymes, micropymes o personas trabajadoras autónomas que tengan subscritos contratos con personas trabajadoras por cuenta ajena, con domicilio social y centro de trabajo en Galicia, cualquiera que sea su forma jurídica y e que estén constituidas en el momento de presentar la solicitud de ayuda y deberán contar con un mínimo de 5 personas trabajadoras a la fecha de presentación de la solicitud.
 2. 2. Empresas con agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en Galicia que deberán tener contratado en esta CCAA un mínimo de 8 personas.

No se concederá ayuda a las empresas que ya fuesen beneficiarias de esta ayuda, por los mismos conceptos, en años anteriores.

No obstante, para la línea III, no se concederá ayudas a empresas que fuesen beneficiarias por la cantidad máxima subvencionable, en convocatorias anteriores.

En la Línea III. Sublínea 1 y 3 quedan excluidas las empresas del sector TIC.

LINEA I.CERTIFICACIÓN DE RSE (TR357B)
Proyectos subvencionables:
 1. a) Dirigido a empresas que implanten de FORMA VOLUNTARIA un plan de igualdad (cuando la empresa lo pactase con la representación de los trabajadores)
 2. b) Dirigido a empresas que implanten, EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN establecida en convenio colectivo de ámbito superior al de empresa, un plan de igualdad y se deberá acordar con la representación de los trabajadores o en su defecto con los personas trabajadoras.
Cuantía subvencionable:

80% con un máximo de 1.500 € por empresas de hasta 20 trabajadores, hasta 3.000 € para empresas en los demás supuestos.

LINEA II. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD (TR357C)
Proyectos subvencionables:

Se subvenciona la obtención de una certificación o informe de verificación o validación de códigos de conducta, normas o estandares en materia de RSE. Se subvencionan: Empresa familiarmente responsable -EFR (conciliación), certificación de implantación de planes de igualdad, Global Reporting Initiative (GRI); United Nations Global Compact (Pacto Mundial); ISO 19600, SGE 21, Global Accountability 1000 (AA 1000); EMAS, ISO 14001, OSHAS 18.000, SA 8000, IQNet SR10, BEQUAL (discapacidad).

Cuantía subvencionable:

80% con un máximo de 3.000 € por empresa o grupo de empresas.

LINEA III. CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL (TR537D)
LINEA III. 1 Incentivos fomento Teletrabajo
Proyectos subvencionables:

Formalización de un acuerdo de teletrabajo por un período no inferior a 2 años con una persona vinculada a la empresa con contrato laboral y jornada completa, con una antigüedad de por lo menos un año.
Y/O
Contratación ex novo personal en la modalidad de teletrabajo a jornada completa y firmen con la persona trabajadora un acuerdo que regule esta situación por un período no inferior a 2 años.

Cuantía subvencionable:

3. 000 € por trabajador con el límite de 12.000 € por empresa. Se puede incrementar en 1.000 € si la tasa de ocupación femenina es igual a la masculina.

LINEA III. 2 Incentivos fomento de la flexibilidad horaria
Proyectos subvencionables:

Establecimiento de medidas de flexibilidad horaria tales como: sistemas de compensación de días y horas, jornada laboral continua o semana laboral comprimida, trabajo a tiempo parcial, permisos parciales en caso de emergencias familiares y por un período no inferior a 2 años.

Cuantía subvencionable:

3. 000 € por trabajador con el límite de 12.000 € por empresa. Se puede incrementar en 1.000 € si la tasa de ocupación femenina es igual a la masculina.

LINEA III. 3 Subvención adquisición de elementos tecnológicos
Proyectos subvencionables:

Solo se podrán presentar empresas que hayan solicitado la sublinea III.1 (Teletrabajo).
Se subvencionan: computador personal, medios materiales para acceso a internet y todos aquellos periféricos necesarios para el desarrollo de las tareas a desarrollar: webcam, impresora, escaner, y demás componentes hardware.

Cuantía subvencionable:

80 % de la inversión, con un máximo de 1.500 € por persona trabajadora beneficiaria con el límite de 5.000 € por empresa. Se puede incrementar en un 10% si la tasa de ocupación femenina es igual a la masculina

Plazo de presentación de la solicitudes: Hasta el 28 de junio de 2018 por medios electrónicos.
Plazo de justificación: 31 de octubre de 2018
Presupuesto: 1.314.102 €

Ayudas para conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma

Serán beneficiarios de esta ayuda:
 1. 1. Las personas trabajadoras dadas de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos que, segun el anexo I, tengan su centro de trabajo (o domicilio social, en el caso de carecer de este) en la Comunidad Autónoma de Galicia, que gozasen de una baja por maternidad o paternidad y que, en el plazo de los quince (15) días siguientes a los de su finalización, contraten una persona trabajadora por cuenta ajena.
 2. 2. Las sociedades que realicen una contratación en las mismas condiciones que en el párrafo anterior con respeto a los autónomos societarios.

REQUISITOS:

 1. 1.- Para tener derecho a la subvención, previamente la persoa trabajadora autónoma debe haber estado de baja por maternidad o paternidad.
 2. 2. En el plazo de los quince (15) días naturales siguientes a los de la finalización de la baja por maternidad o paternidad se debe realizar un contrato de cualquier modalidad.
 3. 3. Estar al día en las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de Galicia, así como con la Seguridad Social.
 4. 4. Realizar su actividad en la Comunidad Autónoma de Galicia.
 5. 5. Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
 6. 6. La persona beneficiaria estará obligada a comunicar, de manera inmediata, cualquier variación o extinción de las condiciones que le dieron derecho a percibir estas ayudas.
 7. 7. Facilitar toda la información que le sea requirida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, por el Tribunal de Cuentas y por el Consejo de Cuntas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control de destino de las subvenciones.
Acción subvencionable:
 1. 1. La contratación realizada por una persona trabajadora autónoma, una vez terminada su baja por maternidad o paternidad, siempre que la persoa beneficiaria cumpla los requisitos establecidos en la presente orden.
 2. 2. Las contrataciones que, cumpliendo con los requisitos enumerados en el párrafo anterior, se realicen entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.
Cuantía subvencionable:

El importe de la subvención para compensar esta contratación será del 100 % de la cuota empresarial de la Seguridad Social, incluída la de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondente a la persona contratada durante un máximo de dieciseis (16) semanas.

Plazo de presentación de la solicitudes:
 1. 1. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1 de noviembre de 2018 y la fecha de la publicación de esta orden podrán presentarse hasta el 15 de Julio de 2018.
 2. 2. Las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde la entrada en vigor de esta orden tendrán un plazo de un mes desde la fecha de la contratación subvencionada. Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Presupuesto: 500.000 €

Si el presupuesto asignado no es suficiente para pagar todas las ayudas solicitadas, se aplicará como criterio de prioridad la fecha de presentación de la solicitud.